Ustalenia Konferencji Regionu Kozła – Dąbrówka Wlkp. 31.01.2012 r. Drukuj Email

W dniu 30 stycznia w Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp. odbyła się doroczna Konferencja Regionu Kozła poświęcona rozpatrzeniu wykonania zadań w roku 2011 oraz przyjęciu kierunków działań oraz budżetu na rok 2012.


Delegaci poszczególnych gmin wysłuchali sprawozdań z przebiegu imprez, pracy Kapituły oraz działań promocyjnych w roku 2011 nie zgłaszając do przedstawionych  dokumentów  istotnych zastrzeżeń. Po przeanalizowaniu wykonania budżetu oraz wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej – delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Kapitule absolutorium za rok 2011.


Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie zgłoszonej przez Kapitułę propozycji wydatkowania środków w roku 2012. Preliminarz budżetowy przewidywał uzyskanie kwoty 39 654 zł ze składek członkowskich płaconych przez gminy w wysokości 0,75 zł od jednego mieszkańca. Wraz z pozostałością środków z roku 2011 w kwocie 9494 zł, do dyspozycji Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła przypadała kwora 49 148 zł. Kapituła zaproponowała, żeby środki te przeznaczyć na następujące wydatki:  Na organizację imprez zgodnie z opracowanym kalendarzem - kwotę 16 500 zł, na koszty administracyjne związane z obsługą organów Stowarzyszenia – kwotę 6000 zł, na przygotowanie wydania kolejnej edycji „Portretów Regionu” – 1200 zł, na druk przewodnika – „Szlaki kajakowe Regionu Kozła”  - kwotę 4500 zł, na przygotowanie wniosku związanego z wydaniem opracowania tradycyjnych kolęd i pastorałek o nazwie „ Kantyczki Regionu Kozła” – zaplanowano kwotę 4500 zł, na dofinansowanie wyjazdów kapeli młodzieżowej RK oraz dalsze doposażenie elementów strojów – przydzielono kwotę 1500 zł oraz na zakup przygotowywanego wydawnictwa dotyczącego zabytów sakralnych Regionu Kozła – kwotę 3000 zł.


Pozostałą część budżetu w kwocie 5948 zł postanowiono zachować jako rezerwę na ewentualne inne działania . O wykorzystaniu tych środków będzie mogła decydować Kapituła RK.
Podczas dyskusji nad przedstawionymi propozycjami wykorzystania budżetu w roku 2012 padła ze strony gm. Zbąszyń propozycja zmiany stawki składki rocznej płaconej przez gminy na rzecz Stowarzyszenia. Burmistrz T. Kurasiński zaproponował, by wszystkie gminy uiszczały składkę w jednolitej wysokości wynoszącej 4500 zł, co dałoby przychód Stowarzyszeniu w kwocie 27 000 zł. Mniejsza wysokość tej składki spowodowałaby konieczność ograniczenia wydatków na imprezy organizowane w poszczególnych gminach, toteż wnioskodawca zaproponował, żeby w każdej gminie było dotowane tylko jedno, najbardziej ważkie wydarzenie ( sportowe, kulturalne, turystyczne bądź promocyjne) wg własnego uznania danej gminy.  Część delegatów uznała jednak tę propozycję za dość kontrowersyjną i przytaczała szereg argumentów za pozostawieniem dotychczasowego sposobu finansowania Stowarzyszenia. W głosowaniu przeprowadzonym przez prowadzącego obrady starostę p. Wiesława Czyczerskiego tylko 5 delegatów opowiedziało się za tą propozycją, 11 było temu przeciwnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.


Uchwała o przyjęciu preliminarza budżetowego Stowarzyszenia na rok 2012 została przyjęta  przy pięciu głosach wstrzymujących się od głosowania.
Konsekwencją takiego stawiania kwestii finansowych była również sprawa dotowania 20 imprez przewidziany w regionalnym kalendarzu imprez na rok 2012. Część delegatów uważała, że należy ograniczyć ilość środków na przedstawione wydarzenia , gdyż nie wszystkie gminy w tym podziale mają zagwarantowaną podobną wysokość dotacji. Jednakże po wielu wypowiedziach większość delegatów przyjęła te propozycje za wiążące i przegłosowała ustalone wcześniej dotacje przypisane do imprez  zawartych w kalendarzu na rok 2012.


Wybrana na początku Konferencji Komisja Uchwał i Wniosków podsumowała na zakończenie wyrażane w dyskusji liczne  propozycje i zaproponowała przyjęcie przez Konferencję następujących wniosków:


  1. Zaleca się, by Kapituła na najbliższym swoim posiedzeniu przeanalizowała możliwość innego finansowania Stowarzyszenia niż dotychczasowy oraz ustaliła sposoby dofinansowania imprez w gminach na innych zasadach.
  2. Proponuje się, by gminy organizowały więcej działań promujących Region Kozła w miesiącach letnich ( lipiec – sierpień), tak by mogły być adresowane do licznej rzeszy turystów przebywających w tym okresie na terenie regionu.
  3. Za niezbędne uznaje się zwiększenie oddziaływań w sferze kultury, zwiększenie ilości publikacji związanych z Regionem Kozła.
  4. Wszystkie wydawnictwa powinno się upowszechniać za pośrednictwem istniejących bibliotek oraz ośrodków kultury.
  5. Istniejące już publikacje powinny być przekazane dla szerszej rzeczy społeczności RK oraz licznych studentów zajmujących się kulturą regionu.


Po wyczerpaniu wszystkich punktów przewidziany porządkiem obrad – starosta Regionu Kozła zamknął posiedzenie Konferencji.

Relację z Konferencji przedstawił: Szczepan Sobczak


 

Unihokej to dyscyplina, która zafascynowała firmę Azetx Piotra Czarczyńskiego, generalnego przedstawiciela marki Qmax z Finlandii. Główna siedziba firmy mieści się w Koninie, gdzie produkowane są  bandy, bramki, kije do unihokeja, piłeczki z certyfikatem IFF oraz inny asortyment sportowy. W naszym internetowym sklepie www.azetx.pl znajdziecie państwo pełną ofertę sprzętu sportowego do unihokeja i rekreacyjnego do Nordic Walking. Wysyłki realizujemy w 24 godziny. Zapraszamy do zakupów.