Posiedzenie Kapituły Regionu Kozła Drukuj Email

Posiedzenie Kapituły Regionu Kozła odbyło się w dniu 5.04.2017 r. w Zbąszynku wg następującego porządku obrad:

1. Zapoznanie się z opinią dot. propozycji do nagród RK
2. Podjęcie uchwały o przyznaniu nagród RK
3. Informacja dotycząca naboru wniosków na pomoc w zakresie infrastruktury społecznej i turystycznej (Prezes LGD)
4. Dyskusja
5. Rozpatrzenie wniosku gminy Zbąszyń dot. zmiany finansowania Stowarzyszenia
6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie otworzył i prowadził wicestarosta – Jerzy Fabiś.

Informację o złożonych wnioskach do nagród Regionu Kozła przedstawił Szczepan Sobczak. Poinformował o odbytym spotkaniu Rady Programowej w dniu 27 marca, na którym zaopiniowano przedłożone przez poszczególne gminy wnioski. Następnie głos przekazał przewodniczącemu Rady Programowej Janowi Mazurowi, który zapoznał zebranych z opiniami o nominatach do nagród. Rada zaproponowała do nagrody indywidualnej zwykłej dwie osoby: Jadwigę Hirt – sołtys z Grójca Wielkiego( gm. Siedlec) oraz Łucję   Górną – sołtys z Chrośnicy(gm. Zbąszyń). Do nagrody honorowej zaopiniowano Ewę Marię Michalik z Trzciela, a do nagrody zespołowej – Wesele Przyprostyńskie.     W kategorii – firma RK wybrano Karczmę Taberską z Janowca. Jednocześnie przewodniczący Jan Mazur poinformował, że dla dwóch  osób: Mariana Dobaka oraz Andrzeja Apolinarskiego zaproponowano przyznanie  wyróżnienia Odznaką Zasłużony dla Regionu Kozła. O nominacji tych osób ostatecznie zadecyduje Konwent Odznaki, który zbierze się po 20 kwietnia.

Prowadzący Kapitułę odczytał projekt uchwały o wyborze laureatów nagród Regionu Kozła. Zebrani jednogłośnie zadecydowali o przyjęciu tej uchwały.

Następnie burmistrz J. Fabiś prosił prezesa LGD RK W. Silskiego o informację na temat planowanych naborów na pomoc ze środków unijnych. Prezes Zarządu LGD RK omówił zakres udzielanej pomocy oraz zasady, jakie obecnie obowiązują przy składaniu wniosków na pomoc w zakresie infrastruktury społecznej i turystycznej. Odpowiedział też na pytania szczegółowe przekazane przez zebranych, wyjaśniając kwestie wątpliwe. Podczas dyskusji poruszano różne zagadnienia związane z naborami i zasadami ubiegania się o pomoc.

Wicestarosta Fabiś poprosił obecnych na sali przedstawicieli gm. Zbąszyń ( z-ca burmistrza Marek Orzechowski i przewodniczący Rady Miejskie – Marek Furman) o sformułowanie swoich zastrzeżeń do Stowarzyszenia i podania przyczyn niepłacenia składki rocznej. Z wypowiedzi przedstawicieli gm. Zbąszyń wynikało, że zawieszenie niewpłacenia składki powstało na skutek zastrzeżeń radnych Zbąszynia, głównie z tego powodu, że Stowarzyszenie nie dostrzegło w swoim budżecie potrzeby dotacji na rzecz Biesiady Koźlarskiej, która corocznie odbywa się w Zbąszyniu. Radni uznali, że skoro istnieje w regionie drugie stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła i na nie też wpłacają składkę, to te zadania, które zostały ujęte w budżecie Stowarzyszenia Gmin można pokryć środkami z LGD RK.

W dyskusji głos zabierali kolejno przedstawiciele wszystkich gmin RK i uznali, że takie stanowisko jest wbrew statutowi , powinno się składkę opłacić, a swoje zastrzeżenia rozstrzygać na etapie przygotowania do nowego budżetu i zdecydować się na wypowiedzenie swojej przynależności lub uznanie argumentów pozostałych członków. Na wniosek przedstawicieli Zbąszynia postanowiono, że starosta, wicestarosta oraz dyrektor biura mogą udać się na sesję Rady Miejskiej w Zbąszyniu, jak nadejdzie zaproszenie i postarać się wyjaśnić radnym  wszystkie kwestie, które budzą ich wątpliwości.

W punkcie wolne wnioski głos zabrał red. Kurzawa, który poinformował zebranych o działaniach związanych z tematem: Tęgie Głowy. Jest to przedsięwzięcie w ramach którego Stowarzyszenie chce wykorzystać znaczące osobistości, byłych mieszkańców regionu, do wypracowania nowej strategii rozwoju RK. Stowarzyszenie złoży wniosek do LGD o przyznanie środków z grantu ( z Lokalnej Grupy Działania RK) na dwudniowe spotkanie zaproszonych „osobistości”, w celu zapoznania ich z aktualną sytuacją w regionie i wypowiedzenia się, co do działań w dalszej perspektywie.

Po wyczerpaniu programu obrad – spotkanie zostało zamknięte.

 

Unihokej to dyscyplina, która zafascynowała firmę Azetx Piotra Czarczyńskiego, generalnego przedstawiciela marki Qmax z Finlandii. Główna siedziba firmy mieści się w Koninie, gdzie produkowane są  bandy, bramki, kije do unihokeja, piłeczki z certyfikatem IFF oraz inny asortyment sportowy. W naszym internetowym sklepie www.azetx.pl znajdziecie państwo pełną ofertę sprzętu sportowego do unihokeja i rekreacyjnego do Nordic Walking. Wysyłki realizujemy w 24 godziny. Zapraszamy do zakupów.