Ogłoszenie o zwołaniu konferencji regionu Drukuj

Na podstawie §18 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej  REGION KOZŁA
z w o ł u j ę I /XVI/12 posiedzenie Konferencji , które odbędzie się
30 stycznia 2012r. o godz. 1400 w Sali Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp.
Proponowany porządek spotkania:

  1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Wybór Komisji skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków
  3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2011 (podjęcie uchwały).
  4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 .
  5. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  6. Udzielenie absolutorium Kapitule (podjęcie uchwały). 
  7. Podjęcie uchwały o uchwaleniu budżetu na rok 2012. 
  8. Zatwierdzenie terminów imprez kulturalnych i sportowych  Regionu Kozła na 2012 rok.
  9. Wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie obrad.


Starosta Regionu
Wiesław Czyczerski