OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU KONFERENCJI REGIONU Drukuj
 

Na podstawie §18 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej  REGION KOZŁA

z w o ł u j ę I /XVII/13 posiedzenie Konferencji , które odbędzie się

06 lutego 2013r. o godz. 1300 w  Zbąszyniu, Hotel „Senator”

ul. Senatorska 1

 


Proponowany porządek spotkania:

  1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Wybór Komisji skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków
  3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2012 (podjęcie uchwały).
  4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 .
  5. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  6. Udzielenie absolutorium Kapitule ( podjęcie uchwały).
  7. Podjęcie uchwały o wysokości składki rocznej
  8. Podjęcie uchwały o uchwaleniu budżetu na rok 2013.
  9. Wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie obrad.


Starosta Regionu Kozła

Wiesław Czyczerski