Wybrano laureatów Nagrody Regionu Kozła Drukuj

Kapituła Regionu Kozła na swoim posiedzeniu w dniu 16 stycznia w Zbąszynku podjęła uchwałę o wyłonieniu spośród wielu zgłoszonych kandydatur – laureatów dorocznej Nagrody Regionu Kozła na rok 2013. Wnioski o wyróżnienie osób, zespołów i uhonorowanie działaczy spoza regionu zgłaszały gminy, kierując się wytycznymi ustanowionymi przez Konferencję Regionu w regulaminie przyznawania nagród regionalnych.

Dyskusja nad poszczególnymi kandydaturami, podczas której analizowano zarówno osiągnięcia prezentowanych osób, jak ich oddziaływanie na życie regionalne, obfitowała wieloma emocjami, ale po wyczerpaniu wszystkich argumentów zgodnie postanowiono podjąć uchwałę o wytypowaniu laureatów w poszczególnych kategoriach.

W kategorii zwykłej indywidualnej – nagrodę Regionu Kozła otrzymał fotograf i filmowiec -Aleksander Żukowski z Kargowej.

W kategorii zwykłej zespołowej – nagroda przypadła Zespołowi „Perły – Sumsiodki” z Siedlca

W kategorii honorowej dla osób spoza regionu – nagrodę otrzymuje Wojciech Olejniczak fotograf z Poznania.

Wyróżnienie dla firmy – przypadło firmie „ Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Eugeniusz Bocer „ z Trzciela

Uhonorowanie okolicznościowymi statuetkami i dyplomami wyróżnionych w 2013 osób i firmy nastąpi podczas Gali i XV Balu Regionu Kozła, który odbędzie się w Zbąszynku w dniu 09 lutego.

Ponadto Kapituła rozpatrzyła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2012 r. oraz wykonanie budżetu i podjęła uchwałę o ich przyjęciu z rekomendacją przedłożenia Konferencji Regionu do udzielenia absolutorium za poprzedni rok. Jednocześnie ustalono, że posiedzenie Konferencji zostanie zwołane na dzień 6 lutego na godz. 13.00 w Zbąszyniu. Informacja o szczegółach tego spotkania zostanie przekazana członkom Konferencji drogą korespondencyjną.

W związku z upływem dwuletniej kadencji obecnego starosty – Wiesława Czyczerskiego podjęto uchwałę o wyborze na okres 2013 – 2015 nowego starosty, którym został Tomasz Kurasiński – burmistrz Zbąszynia , a na wicestarostę wybrano Marię Górną – Bobrowską – burmistrza Trzciela.

Uroczyste przekazanie insygniów władzy starosty Regionu Kozła nastąpi podczas dorocznego Balu RK w Zbąszynku w dniu 9 lutego.