Zawiadomienie o zwołaniu Konferencji Regionu Kozła Drukuj

Na podstawie §18 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej  REGION KOZŁA

z w o ł u j ę I /XX spotkanie Konferencji , które odbędzie się

11 lutego 2016r. o godz. 1400 w świetlicy Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp., ul. Piastowska 37

 


Proponowany porządek spotkania:

  1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Wybór Komisji Uchwał i wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
  3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2015
  4. Podjęcie   uchwały o przyjęciu sprawozdania
  5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 ( podjęcie uchwały).
  6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  7. Udzielenie absolutorium Kapitule ( podjęcie uchwały).
  8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu budżetu na rok 2016
  9. Wnioski i zapytania
  10. Zakończenie obrad.


Starosta Regionu Kozła

Jarosław Kaczmarek